hefa_logo

Dette er en hjemmeside
for Helsefremmende arbeidsplass.

Her finner du
informasjon og nyheter
som har tilknytning til
Helsefremmende arbeidsplasser.

Sideansvarlig
Odd Bjørnstad
- er norsk representant
i det europeiske nettverket
for Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt
er nasjonalt
kontakt kontor for  helsefremmende  arbeidsplasser i  Europa.

stami_logo

Lillestrømerklæringen om 
helsefremmende arbeidsplasser

Lillestrøm-erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser ble utarbeidet av 400 deltakere på konferansen om Helsefremmende Arbeidsplasser den 6. og 7. november 2002.

Partene bak ”Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv” var med i et forarbeid til erklæringen samt satte opp den endelige utformingen ut fra forslag fra og gjennom dialog med konferansedeltakerne:

Konferansen ble arrangert av Statens Arbeidsmiljøinstitutt sammen med LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet. Alle aktørene bak ”Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv” stod bak konferansen som medarrangører.

Erklæringen fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når arbeidsplasser åpner opp for og imøtekommer den enkeltes behov, ressurser og potensial, og kan utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser. 

Virksomheten må bli en vekstplass for den ansatte. Bedriftskulturen må være inkluderende og åpen for egenart og mangfold. Dette handler også om hvordan vi skal få til et mer inkluderende arbeidsliv som tar vare på og utvikler mennesker. 

Et grunnleggende element for helsefremmende arbeidsplasser er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker. 

Erklæringen vil være et viktig grunnlagsdokument for virksomhetene i arbeidet med å skape helsefremmende arbeidsplasser. 

1. Vi er: 

· ledere og andre ansatte i norske virksomheter og representanter for arbeidslivets organisasjoner som sammen vil arbeide for å skape helsefremmende arbeidsplasser. 

2. Vårt utgangspunkt er: 

· å starte en prosess som gir innhold til begrepet ”helsefremmende arbeidsplasser” 

· at vi ønsker å markere en vending i arbeidsmiljøarbeidet der oppmerksomheten rettes mer inn mot forholdet mellom mennesker og muligheter for utvikling 

· at vi ser dette som et bidrag til å bygge et inkluderende arbeidsliv og organisasjonskulturer der dialog, gjensidig respekt og åpne prosesser er viktige elementer 

· at vi bygger på vår arbeidsmiljølovgivning og HMS-tradisjon

3. Vårt mål er: 

· å skape arbeidsplasser som gir alle mulighet til å ta i bruk sine ressurser og derigjennom bidra til verdiskaping og sunne, levedyktige virksomheter

4. Vi mener at helsefremmende arbeidsplasser kjennetegnes ved: 

· lederskap som er tilstedeværende og tilretteleggende 

· lederskap som fremmer romslighet, takhøyde og frihet til å tenke annerledes 

· felles og synlig verdigrunnlag som skaper identitet og stolthet 

· åpenhet for mangfold og våre menneskelige ulikheter 

· at alle opplever mestring i arbeidet og eierskap til resultatene gjennom tilbakemeldinger fra kunder og brukere 

· hensyn til hele mennesket med utgangpunkt i individuelle behov og livssituasjoner 

· fysiske omgivelser som løfter oss, gjør oss glade og skaper arenaer å være sammen i 

· mulighet for personlig og faglig utvikling og læring i arbeidet 

5. De første skrittene for å skape helsefremmende arbeidsplasser er at: 

· ledelsen tar ansvar for å bygge opp engasjement og forståelse for betydningen av helsefremmende tiltak i organisasjonen

· hver enkelt tenker igjennom hva han eller hun kan gjøre for å skape helsefremmende arbeidsplasser

· vi bidrar til å skape en kultur for god omgangstone som fører til at hver og en blir sett og hørt og føler at de er betydningsfulle

· ledelsen i samarbeid med de ansatte lager sosiale og faglige møteplasser og arenaer for å utvikle en helsefremmende kultur

· ledelsen i samarbeid med de ansatte legger forholdene til rette for en kultur som bruker kreativitet og humor

6. Vi vil at: 

· denne erklæring skal brukes av norske virksomheter for å skape helsefremmende arbeidsplasser